Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Registrace

Alpha Agreement

Vítejte v EA. Doufáme, si užíváte účast v Alfa programu, která zahrnuje přístup k produktům před oficiálním uvedením, virtuální měnu EA (definována níže v článku 3) a herní obsah (souhrnně dále jen „Alfa materiály“).

Vaše účast v Alfa programu se řídí touto smlouvou, Uživatelskou smlouvou EA (terms.ea.com/cs) a Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie (privacy.ea.com/cs), které jsou do této smlouvy začleněny prostřednictvím odkazů (souhrnně dále jen „podmínky Alfa smlouvy“). Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a subjektem společnosti EA uvedeným v Uživatelské smlouvě EA.

Účastí v Alfa programu souhlasíte s podmínkami ALFA SMLOUVY. POKUD NESOUHLASÍTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE ALFA MATERIÁLY A NEÚČASTNĚTE SE ALFA PROGRAMU.

1.   Alfa programu

Účastí v Alfa programu souhlasíte, že:

1.      Váš přístup do Alfa programu začne, jakmile si nainstalujete nebo začnete používat Alfa materiály, a skončí, jakmile bude Alfa program ukončen, pokud nebude prodloužen nebo ukončen dříve.

2.      K účasti v Alfa programu může být vyžadováno internetové připojení a Účet EA. Chcete-li si vytvořit Účet EA, musíte poskytnout platnou e-mailovou adresu. Musíte být způsobilí k účasti v Alfa programu a být obyvatelem země, v níž je účast v Alfa programu povolena.

3.      Musíte být starší 18 let.

2.   Licence

Vaše používání Alfa materiálů podléhá všem licenčním a jiným podmínkám popsaným v Uživatelské smlouvě EA.

3.   Virtuální měna a další herní obsah

Společnost EA může v Alfa programu nabízet virtuální nebo fiktivní body, mince nebo měny („virtuální měna EA“). Když obdržíte virtuální měnu EA, obdržíte omezenou, nepřevoditelnou, nevýhradní, odvolatelnou licenci k přístupu a výběru herních produktů, služeb, výhod nebo obsahu („herní obsah EA“), který společnost poskytuje výhradně v Alfa programu. Uživatelská smlouva EA obsahuje další podmínky, které se vztahují na váš přístup a používání virtuální měny EA a herního obsahu EA.

Alfa program a Alfa materiály poběží v testovacím prostředí a postavy, úspěchy, postup, funkce, virtuální měna EA a herní obsah EA, které získáte během účasti v Alfa programu, mohou být dle výhradního uvážení společnosti EA kdykoli a bez upozornění vymazány, aktualizovány nebo upraveny. Společnost EA nezaručuje, že jakákoli konkrétní virtuální měna EA nebo herní obsah EA budou k dispozici neustále nebo v určitou dobu. Tyto položky nemusí být dostupné po ukončení Alfa programu nebo po komerčním spuštění hry.

4.   Kontrola a vyhodnocení Alfa materiálů

Vaše účast v Alfa programu je dobrovolná, realizovaná pro vaši osobní zábavu a nevytváří zaměstnanecký poměr nebo nabídku zaměstnaneckého poměru mezi vámi a společností EA. Společnost EA po vás za účelem účasti v programu nepožaduje odpracování určitého počtu hodin nebo směn. Společnost EA očekává, že k účasti v Alfa programu využijete pouze svůj volný čas, a neočekává, že se vzdáte svých dalších aktivit včetně výdělečné činnosti. Vaše účast v Alfa programu a jakákoli zpětná vazba, doporučení a komentáře, které poskytnete společnosti EA (např. zprávy o chybách a výsledky testování) (dále jen „zpětná vazba“), vás neopravňují k získání kompenzace jakéhokoli druhu.

Společnost EA má právo (nikoli však povinnost) vás dle svého výhradního uvážení odměnit za zpětnou vazbu a vy tímto udělujete společnosti EA oprávnění vám tuto zpětnou vazbu přiřadit. Společnosti EA udělujete právo (nikoli však povinnost) využít vaši zpětnou vazbu k jakémukoli účelu, včetně jakýchkoli produktů, marketingu či jiných prostředků, bez vašeho souhlasu nebo upozornění a bez poskytnutí náhrady vaší osobě. Prohlašujete a zaručujete, že (1) máte právo uzavřít tuto smlouvu a postoupit a udělit tato práva; že (2) jakákoli zpětná vazba vámi poskytnutá je vaším originálním dílem a neporušuje žádná práva duševního vlastnictví třetích osob.

Účastí v Alfa programu souhlasíte s přijímáním sdělení e-mailem ohledně vaší účasti v Alfa programu, včetně žádostí o zpětnou vazbu, i když jste nevyjádřili svůj souhlas s přijímáním obecných marketingových e-mailů od společnosti EA.

5.   Ukončení platnosti

Tato smlouva platí až do vypovězení z vaší strany nebo ze strany společnosti EA. Společnost EA může ukončit váš Účet EA a rovněž váš přístup do Alfa programu a k Alfa materiálům, pokud porušíte tuto smlouvu nebo jakoukoli z podmínek v Alfa smlouvě. Články 1-10 této smlouvy přetrvají i po ukončení této smlouvy.

6. Zbavení odpovědnosti a odškodnění

Souhlasíte s tím, že porušení nebo hrozící porušení této smlouvy způsobí společnosti EA nenapravitelnou újmu, za kterou bude finanční odškodnění neadekvátní náhradou, a společnost EA bude oprávněna k jednostrannému soudnímu odškodnění bez závazku zastavení porušení nebo hrozícího porušení.

7. Využívání údajů

Při účasti v Alfa programu může společnost EA shromažďovat a ukládat údaje z vašeho počítače nebo zařízení, a to včetně údajů o vašem počítači nebo zařízení a jeho operačním systému (včetně IP adresy a identifikátoru zařízení), informací o vašem používání Alfa materiálů, statistik z hraní a používání, interakcí se systémem a periferních zařízení. Pokud se Alfa programu účastníte v režimu offline, tyto údaje budou uloženy ve vašem zařízení a odeslány společnosti EA v okamžiku, kdy se vaše zařízení připojí k internetu. Společnost EA tyto informace využívá k provozování své obchodní činnosti, vylepšení svých produktů a služeb, poskytování služeb vám a komunikaci s vámi (včetně marketingových účelů), poskytování aktualizací softwaru, dynamickému dodávání obsahu, softwarové podpoře a také k řešení chyb a jinému vylepšování vašich zážitků.

Ve své veřejné komunikaci v rámci Alfa materiálů byste neměli zveřejňovat své osobní údaje. Společnost EA nezodpovídá za informace, které se rozhodnete sdělit jiným uživatelům v rámci Alfa programu, ani za činnosti jiných uživatelů. Společnost EA si vyhrazuje právo sledovat tento obsah a tuto komunikaci.

8. Mlčenlivost

Všechny Alfa materiály a informace, které poskytnete společnosti EA v souvislosti s Alfa programem, jsou „důvěrnými informacemi“ společnosti EA. Mezi důvěrné informace patří: (1) informace o Alfa materiálech a Alfa programu, v nich obsažené nebo jejich prostřednictvím odesílané, včetně (a) výkonnosti, schopností a obsahu Alfa materiálů; (b) zpětné vazby od vás, jiných účastníků Alfa programu nebo zaměstnanců společnosti EA; (2) informace o produktech, službách nebo obchodních činnostech společnosti EA.

Vaše povinnosti ohledně zachování mlčenlivosti jsou uvedeny v dodatku. Společnost EA si vyhrazuje kdykoli v průběhu doby dodatek změnit na základě písemného oznámení. Na žádost společnosti EA musíte společnosti EA vrátit všechny kopie Alfa materiálů, které vám byly poskytnuty.

9. Alfa materiály na počítači

Chcete-li používat Alfa materiály a přistupovat k nim na počítači, budete se muset zaregistrovat pomocí sériového kódu přiloženého k Alfa materiálům. Alfa materiály na počítači mohou využívat online aktivaci Origin a také mohou využívat technologii ochrany obsahu Denuvo od společnosti Sony DADC Austria AG, jak je popsáno v Uživatelské smlouvě EA.

Technologie EA proti cheatům Společnost EA může v souvislosti s Alfa programem využívat svou vlastní technologii proti cheatům. Jakmile se v režimu online připojíte na herní server, tyto technologie se aktivují a začnou monitorovat vaše hraní, herní soubory spojené s Alfa materiály a RAM paměť vašeho počítače. Tyto technologie detekují cheating, všechny neautorizované externí programy běžící současně s Alfa materiály a veškeré úpravy souborů Alfa materiálu umožňující nebo usnadňující cheating. Neautorizovaný externí program je externí program nebo soubor (například „přídavná funkce“, „modifikace“, „nabourání“, „trenažér“ nebo „cheat“), o kterém se společnost EA domnívá, že (i) umožňuje nebo usnadňuje jakékoli používání cheatů; (ii) dovoluje uživatelům modifikovat nebo nabourávat rozhraní či prostředí Alfa materiálů nebo prožitek z nich jakýmkoli způsobem, který společnost EA výslovně neschválila; nebo (iii) zachycuje, „doluje“ či jinak sbírá informace z Alfa materiálů nebo skrze Alfa materiály. Jakmile se z herního serveru odpojíte, tyto technologie proti cheatům budou vypnuty.

Pokud naše systémy detekují cheating, můžeme shromáždit příslušné informace, včetně názvu vašeho Účtu EA, detailů o neautorizovaných externích programech a zjištěných modifikací souborů Alfa materiálů, a rovněž datum a čas odhalení používání cheatů. Pokud stanovíme, že jste používali cheaty, můžeme také ukončit vaši účast v Alfa programu a v určitých případech také váš Účet EA.

10. Záruka

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ALFA MATERIÁLY POSKYTNUTÉ NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY JSOU PRODUKTY PŘED OFICIÁLNÍM UVEDENÍM. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ALFA MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT CHYBY A VADY A NEJSOU KONEČNÝM PRODUKTEM. SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU TECHNICKOU PODPORU K ALFA PROGRAMU NEBO ALFA MATERIÁLŮM.

POKUD NENÍ UVEDENO VÝŠE, VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁRUKY A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ VÝVOZU JSOU UVEDENY V UŽIVATELSKÉ SMLOUVĚ EA.

11. Změny smlouvy

Pokud změníme podmínky ovlivňující stávající prvky Alfa programu, tyto změny budou platné třicet (30) dní po odeslání e-mailového oznámení vaší osobě. Pokud do Alfa programu přidáme nové podmínky, tyto podmínky budou platné ihned po odeslání e-mailového oznámení vaší osobě. Dalším užíváním Alfa materiálů vyjadřujete svůj souhlas s danými změnami. Jakmile nějakou verzi smlouvy přijmete, společnost EA nebude prosazovat významné změny této licence bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud vás požádáme o přijetí významné změny smlouvy a vy se ji rozhodnete nepřijmout, je možné, že nebudete moci poskytnuté Alfa materiály společnosti EA dále používat.

12. Dodatek

Následující informace MŮŽETE zveřejnit na internetových diskusních vývěskách, fórech, webových stránkách na sdílení videí nebo na podobných platformách:

1.      skutečnost, že existuje oficiální Alfa program;

 

2.      skutečnost, že jste členem oficiálního Alfa programu;

 

3.      snímky obrazovky, obrázky, videa nebo jakákoli jiná vyobrazení obsahu v Alfa materiálech;

 

4.      vaše připomínky ohledně Alfa materiálů založené na vaší účasti v Alfa programu, a to včetně komentářů ohledně stability hry, herních vlastností a funkcí a vývoje hry.

 

Žádné jiné důvěrné informace však NESMÍTE sdílet, publikovat, zveřejňovat, šířit, předávat, vyvěšovat ani zpřístupňovat přímo ani nepřímo žádné třetí straně bez výslovného povolení společnosti EA, dokud společnost EA veřejně nevydá daný produkt (produkty) nebo obsah, který kontrolujete. Kupříkladu NESMÍTE zveřejňovat následující:

1.      Žádné kontaktní ani jiné informace o zaměstnancích společnosti EA.

2.      Žádné kontaktní informace (např. adresy nebo hesla) do soukromých oblastí pro použití v souvislosti s Alfa programem.

3.      Žádné informace ze soukromých vývěsek nebo fór pro Alfa program.

4.      Žádné informace, které by umožnily osobám, jež v současné době nejsou součástí Alfa programu, získat přístup k Alfa materiálům.