Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Inschrijven

Alpha-overeenkomst

Welkom bij EA. We hopen dat u geniet van uw deelname aan het alpha-programma, inclusief toegang tot prerelease-producten, virtuele EA-valuta (hieronder gedefinieerd in Sectie 3) en in-game content (gezamenlijk het “alpha-materiaal").

Uw deelname aan het alpha-programma wordt beoordeeld naar deze overeenkomst, de gebruikersovereenkomst van EA (terms.ea.com/nl) en het privacy- en cookiebeleid (privacy.ea.com/nl), die via verwijzing zijn opgenomen (gezamenlijk de “voorwaarden van de alpha-overeenkomst”).  Deze overeenkomst is tussen u en de EA-rechtspersoon die wordt vermeld in de gebruikersovereenkomst van EA.

Door mee te doen aan het alpha-programma, gaat u akkoord met de voorwaarden van de ALPHA-OVEREENKOMST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, MAG U HET ALPHA-MATERIAAL NIET installeren of gebruiken en MAG U NIET MEEDOEN AAN HET ALPHA-PROGRAMMA. 

1.   Deelname-eisen alpha-programma

Door mee te doen aan het alpha-programma, verklaart u het volgende:

 1. Uw toegang tot het alpha-programma begint zodra u het alpha-materiaal installeert of opent, en eindigt als het alpha-programma verloopt, tenzij het programma wordt verlengd of eerder wordt beëindigd.
 2. U heeft mogelijk een internetverbinding en EA-account nodig om mee te doen aan de alpha.  Om een EA-account aan te maken, moet u een geldig e-mailadres opgeven.  U moet in aanmerking komen voor deelname aan het alpha-programma en een inwoner van een land zijn waarin deelname aan het alpha-programma is toegestaan.
 3. U bent 18 jaar of ouder.

2.   Licentie

Het gebruik uwerzijds van het alpha-materiaal valt onder alle licentievoorwaarden en andere voorwaarden die worden beschreven in de gebruikersovereenkomst van EA.

3.   Virtuele valuta en andere in-game content

EA kan virtuele of fictieve punten, munten of valuta (“virtuele EA-valuta”) aanbieden in het alpha-programma.  Als u deze virtuele EA-valuta verkrijgt, ontvangt u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en een keuze te maken uit in-game producten, diensten, activa of content (“in-game content van EA”) die EA uitdrukkelijk beschikbaar stelt in het alpha-programma.  De gebruikersovereenkomst van EA bevat aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van virtuele EA-valuta en in-game content van EA. 

Het alpha-programma en alpha-materiaal draaien in een testomgeving, en personages, achievements, voortgang, functies, virtuele EA-valuta en in-game content van EA die u verkrijgt tijdens deelname aan het alpha-programma kunnen geheel naar eigen inzicht van EA, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden gewist, bijgewerkt of gewijzigd.  EA garandeert niet dat bepaalde virtuele EA-valuta of in-game content van EA te allen tijde of op een willekeurig moment beschikbaar zijn.  Deze artikelen zijn mogelijk niet toegankelijk nadat het alpha-programma is geëindigd, of na de commerciële release van het spel.

4.   Beoordeling en evaluatie van alpha-materiaal

Uw deelname aan het alpha-programma is vrijwillig, voor uw eigen genot, en staat niet gelijk aan een dienstverband of een aanbieding van dienstverband tussen u en EA.  EA vraagt of vereist niet dat u een bepaald aantal uren of diensten werkt voor deelname aan het programma.  EA verwacht dat u uitsluitend uw vrije tijd gebruikt om deel te nemen aan het alpha-programma, en verwacht niet dat u afstand doet van andere activiteiten, met inbegrip van een bezoldigd dienstverband.  Uw deelname aan het alpha-programma en feedback, suggesties en opmerkingen die u EA geeft (zoals bugrapporten en testresultaten) (“feedback”) geven u geen recht op ontvangst van een compensatie van welke aard dan ook.

EA heeft nog steeds het recht (maar niet de verplichting) om de feedback geheel naar eigen inzicht aan u toe te schrijven en u verleent EA daarvoor tevens een licentie.  U verleent EA het recht (maar niet de verplichting) om de feedback voor welk doel dan ook te gebruiken, ook in producten, marketing of andere media, zonder uw goedkeuring of kennisgeving, en zonder compensatie aan u.  U verklaart en garandeert dat (1) u het recht heeft om deze overeenkomst aan te gaan en deze rechten toe te kennen en te verlenen; en (2) alle feedback die door u wordt gegeven uw originele werk is en geen inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden.

Door mee te doen aan het alpha-programma, gaat u akkoord met de ontvangst van correspondentie via e-mail over uw deelname aan het alpha-programma, met inbegrip van verzoeken om feedback, ook als u niet akkoord bent gegaan met de ontvangst van algemene marketingmail van EA.

5.   Beëindiging  

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door u of EA.  EA kan uw EA-account plus uw toegang tot het alpha-programma en alpha-materiaal beëindigen indien u deze overeenkomst of een van de voorwaarden van de alpha-overeenkomst schendt.  Secties 1-10 van deze overeenkomst gelden tevens na beëindiging van deze overeenkomst.

6.   Redres en vrijwaring

U verklaart dat een inbreuk of dreigende inbreuk op deze overeenkomst onherstelbare schade veroorzaakt aan EA, dat een financiële schadevergoeding een ontoereikend rechtsmiddel is en dat EA het recht heeft om zonder daaruit voortvloeiende verplichtingen ex parte een voorlopige voorziening te treffen teneinde een dergelijke inbreuk of dreigende inbreuk te stoppen.

7.   Gebruik van gegevens

Wanneer u deelneemt aan het alpha-programma, kan EA gegevens van uw computer of apparatuur verzamelen en bewaren, met inbegrip van gegevens over uw computer of apparatuur en besturingssysteem (zoals IP-adres en apparaat-ID), gegevens over gebruik uwerzijds van het alpha-materiaal, gameplay- en gebruiksstatistieken, systeeminteracties en randapparatuur.  Indien u offline deelneemt aan het alpha-programma, worden deze gegevens opgeslagen op het apparaat en overgedragen aan EA wanneer het apparaat maakt verbinding met het internet.  EA gebruikt deze informatie om het bedrijf aan te sturen, haar producten en diensten te verbeteren, diensten aan u te verlenen, met u te communiceren (ook voor marketingdoeleinden), software-updates, dynamisch verzorgde content en software-ondersteuning te leveren, bugs op te lossen of uw gebruikerservaring te verbeteren.

U moet uw persoonlijke gegevens gegevens niet openbaar maken in uw openbare correspondentie binnen het alpha-materiaal.  EA is niet verantwoordelijk voor meer informatie die u verkiest te communiceren naar andere gebruikers binnen het alpha-programma, of voor de acties van andere gebruikers.  EA behoudt het recht voor om deze content en communicatie te observeren. 

8.   Vertrouwelijkheid

Alle alpha-materialen en gegevens die u EA verstrekt in verband met het alpha-programma vallen onder “vertrouwelijke informatie” van EA. Onder vertrouwelijke informatie valt: (1) Informatie over en binnen de alpha-materialen en gegevens of informatie die via de alpha-materialen en gegevens is verzonden, met inbegrip van (a) de prestaties, mogelijkheden en content van de alpha-materialen; en (b) feedback van u, andere deelnemers aan het alpha-programma of werknemers van EA; en (2) informatie over de producten, diensten of bedrijfsactiviteiten van EA. 

Uw verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijkheid worden uiteengezet in het Addendum. EA behoudt zich het recht voor om het Addendum op gezette tijden te wijzigen na u hiervan schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld. Op verzoek van EA moet u alle exemplaren van het aan u geleverde alpha-materiaal aan EA retourneren.

9.   Alpha-materiaal op de pc

Voor toegang tot en gebruik van alpha-materiaal op de pc moet u zich mogelijk registreren met de seriecode die wordt geleverd bij het alpha-materiaal.  Het alpha-materiaal op de pc kan gebruikmaken van online Origin-activering, en mogelijk tevens Denuvo-contentbeveiligingstechnologie van Sony DADC Austria AG, zoals beschreven in de gebruikersovereenkomst van EA. 

Anticheat-technologieën van EA. EA kan haar eigen anticheat-technologieën gebruiken in verband met het alpha-programma.  Wanneer u online verbinding maakt met een spelserver, worden deze technologieën geactiveerd en observeren deze de gameplay, de spelbestanden die zijn gekoppeld aan het alpha-materiaal en het RAM van uw computer.  Deze technologieën detecteren valsspelen en alle ongeoorloofde externe programma's die gelijktijdig worden uitgevoerd met het alpha-materiaal en alle wijzigingen in de bestanden van het alpha-materiaal die valsspelen mogelijk maken of faciliteren.  Een ongeoorloofd extern programma is een extern programma of bestand (zoals een “add-on”, “mod”, “hack”, “trainer” of “cheat”) dat naar mening van EA (i) valsspelen mogelijk maakt of faciliteert: (ii) gebruikers in staat stelt om de interface, omgeving of gebruikerservaring van het alpha-materiaal op enigerlei wijze aan te passen of te hacken terwijl daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is verkregen van EA: of (iii) gegevens van of via het alpha-materiaal onderschept, “vergaart” of anderszins verzamelt.  Wanneer u de verbinding met de spelserver verbreekt, worden deze anticheat-technologieën gedeactiveerd.

Indien onze systemen valsspelen detecteren, verzamelen wij mogelijk relevante gegevens, met inbegrip van de naam van uw EA-account, informatie over ongeoorloofde programma's van derden en de bestanden van het alpha-materiaal waarin wijzigingen zijn gedetecteerd, en de tijd en datum waarop het valsspelen is gedetecteerd.  Indien wij bepalen dat u vals heeft gespeeld, kunnen wij tevens uw deelname aan het alpha-programma en, in sommige gevallen, uw EA-account zelf beëindigen.

10. Garantie

U ERKENT DAT DE ALPHA-MATERIALEN DIE KRACHTENS DIT DOCUMENT WORDEN GELEVERD PRERELEASE-PRODUCTEN ZIJN.  U ERKENT DAT DE ALPHA-MATERIALEN FOUTEN EN DEFECTEN KUNNEN BEVATTEN EN GEEN EINDPRODUCTEN ZIJN.  EA BIEDT GEEN TECHNISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET ALPHA-PROGRAMMA OF HET ALPHA-MATERIAAL. 

BEHOUDENS ZOALS HIERBOVEN WORDT VERMELD, WORDEN ALLE WETTELIJKE GARANTIES EN VOORZIENINGEN GERELATEERD AAN AANSPRAKELIJKHEID EN EXPORTBEPERKINGEN UITEENGEZET IN DE EA-GEBRUIKERSOVEREENKOMST.

11. Wijzigingen in deze overeenkomst

Indien wij voorwaarden herzien die invloed hebben op bestaande elementen van het alpha-programma, worden deze wijzigingen dertig (30) dagen nadat wij u een e-mailbericht hebben verzonden van kracht. Indien wij nieuwe voorwaarden aan het alpha-programma toevoegen, zijn deze voorwaarden direct nadat wij u een e-mailbericht hebben verzonden van kracht. Voortgezet gebruik uwerzijds van het alpha-materiaal betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen. Zodra u akkoord gaat met een versie van de overeenkomst, zullen wij in de toekomst geen wezenlijke wijzigingen aanbrengen zonder uw uitdrukkelijke instemming. Indien u wordt gevraagd om akkoord te gaan met wezenlijke wijzigingen in deze overeenkomst en u deze afwijst, kunt u het geleverde alpha-materiaal mogelijk niet blijven gebruiken.

12. Addendum

U MAG de volgende informatie openbaar maken op online prikborden, forums, websites voor het delen van video's of gelijksoortige platforms:

 1. Het feit dat er een officieel alpha-programma is.
 2. Het feit dat u lid bent van het officiële alpha-programma.
 3. Screenshots, foto's, video's of andere weergaven van content in het alpha-materiaal.
 4. Uw opmerkingen inzake het alpha-materiaal op basis van uw deelname aan het alpha-programma, met inbegrip van opmerkingen inzake de stabiliteit van het spel, game features, spelfunctionaliteiten en de ontwikkeling van het spel.

Andere vertrouwelijke informatie mag u echter NIET delen, publiceren, openbaar maken, verspreiden, overdragen, plaatsen of beschikbaar stellen, noch op directe noch op indirecte wijze, aan derden, totdat EA het product/de producten of de content die u beoordeelt openbaar uitbrengt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming krijgt van EA.  U mag bijvoorbeeld het volgende NIET openbaar maken:

 1. Contactgegevens van of andere gegevens over EA-personeel.
 2. Contactgegevens (bijvoorbeeld adressen of wachtwoorden) voor privézones voor gebruik in verband met het alpha-programma.
 3. Alle informatie van privéprikborden of forums voor het alpha-programma.
 4. Alle informatie waarmee mensen die momenteel geen deel uitmaken van het alpha-programma toegang krijgen tot het alpha-materiaal.