Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Rejestracja

Umowa Alfa

Witamy w EA. Mamy nadzieję, że są Państwo zadowoleni z udziału w Programie Alfa, który oferuje dostęp do produktu przed jego premierą, do Wirtualnej Waluty EA (zdefiniowanej poniżej w art. 3) oraz do Treści Dostępnych w Grze (dalej łącznie jako „Materiały Alfa”).

Państwa udział w Programie Alfa regulowany jest przez niniejszą Umowę oraz Umowę Użytkownika EA (terms.ea.com/pl) i Zasady ochrony danych osobowych i plików cookie (privacy.ea.com/pl), które niniejszym zostają włączone do niniejszej Umowy w drodze odniesienia (dalej łącznie jako „Postanowienia Umowy Alfa”).  Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem EA wskazanym w Umowie Użytkownika EA.

Biorąc udział w Programie Alfa, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Postanowień UMOWY ALFA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA NA TO ZGODY, NIE POWINIEN ON instalować ani korzystać z MATERIAŁÓW ALFA ANI BRAĆ UDZIAŁU W PROGRAMIE ALFA. 

1.   Wymogi udziału w Programie Alfa

Biorąc udział w Programie Alfa, Użytkownik oświadcza lub przyjmuje do wiadomości, że:

 1. jego dostęp do Programu Alfa rozpocznie się w chwili zainstalowania lub skorzystania z Materiałów Alfa, a zakończy się w chwili wygaśnięcia Programu Alfa, chyba że zostanie on wydłużony albo przedterminowo zakończony;
 2. do udziału w Programie Alfa konieczne może być połączenie internetowe i Konto EA;  aby utworzyć konto EA, konieczne jest podanie ważnego adresu e-mailowego;  spełnia on kryteria udziału w Programie Alfa i ma miejsce zamieszkania w kraju, w którym udział w Programie Alfa jest dozwolony;
 3. ukończył 18 lat.

2.   Licencja

Korzystanie przez Użytkownika z Materiałów Alfa podlega warunkom licencji i innym warunkom określonym w Umowie Użytkownika EA.

3.   Wirtualna Waluta i Treści Dostępne w Grze

W ramach Programu Alfa EA może oferować wirtualne lub fikcyjne punkty, monety lub waluty („Wirtualna Waluta EA”).  W przypadku uzyskania Wirtualnej Waluty EA, Użytkownik otrzyma ograniczoną, nieprzenoszalną, niewyłączną i odwołalną licencję na dostęp do produktów, usług, elementów i treści dostępnych w grze („Treści Dostępne w Grze”), które EA wyraźnie udostępnia w Programie Alfa.  Umowa Użytkownika EA zawiera dodatkowe postanowienia mające zastosowanie do dostępu i korzystania przez Użytkownika z Wirtualnej Waluty EA oraz Treści Dostępnych w Grze. 

Program Alfa i Materiały Alfa działać będą w środowisku testowym, a postaci, osiągnięcia, postępy w grze, dostępne funkcje, Wirtualna Waluta EA oraz Treści Dostępne w Grze, które Użytkownik zdobędzie w związku z udziałem w Programie Alfa mogą zostać usunięte, zaktualizowane lub zmienione wedle uznania EA, w dowolnym czasie i bez powiadomienia.  EA nie gwarantuje, że konkretne elementy Wirtualnej Waluty EA lub Treści Dostępnych w Grze będą dostępne w każdym czasie lub w konkretnym czasie.  Elementy te mogą nie być dostępne po zakończeniu Programu Alfa lub komercyjnym udostępnieniu gry.

4.   Ocena Materiałów Alfa

Udział Użytkownika w Programie Alfa jest dobrowolny, ma miejsce dla jego przyjemności i nie stanowi formy ani oferty nawiązania stosunku zatrudnienia pomiędzy Użytkownikiem a EA.  EA nie wymaga od Użytkownika przepracowania określonej liczby godzin lub zmian jako warunku uczestnictwa w Programie.  EA oczekuje jedynie od Użytkownika poświęcenia wolnego czasu na udział w Programie Alfa, nie oczekując przy tym, że zrezygnuje on w związku z tym z innych czynności, w tym pracy zarobkowej.  Udział Użytkownika w Programie Alfa oraz informacje zwrotne, sugestie i uwagi przekazane przez niego EA, takie jak raporty o błędach i wyniki testów („Opinia”) nie uprawniają Użytkownika do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

EA może (ale nie ma obowiązku) wedle własnego uznania wskazać Użytkownika jako autora Opinii, a Użytkownik niniejszym zezwala EA na przypisanie mu autorstwa Opinii.  Użytkownik udziela EA prawa (ale nie nakłada na EA obowiązku) wykorzystania Opinii do dowolnych celów, w tym w ramach wszelkich produktów, działań marketingowych i innych mediów, bez konieczności uzyskania jego zgody ani przekazaniu mu odpowiedniego powiadomienia oraz bez obowiązku zapłacenia mu wynagrodzenia z tego tytułu.  Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (1) jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz udzielenia praw, o których mowa powyżej oraz (2) wszelkie jego Opinie mają charakter oryginalny i nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich.

Biorąc udział w Programie Alfa, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mailowych w związku z udziałem w Programie Alfa, w tym wiadomości zachęcających do przekazania Opinii, nawet jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie od EA ogólnych e-maili marketingowych.

5.   Wygaśnięcie Umowy

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do chwili jej rozwiązania przez Użytkownika lub EA.  EA może zlikwidować Konto EA Użytkownika oraz anulować jego dostęp do Programu Alfa oraz Materiałów Alfa jeśli naruszy on niniejszą Umowę lub Postanowienia Umowy Alfa.  Art. 1–10 niniejszej Umowy pozostają w mocy po jej rozwiązaniu.

6.   Odszkodowanie i środki sądowe

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że faktyczne lub grożące naruszenie niniejszej Umowy spowoduje po stronie EA nienaprawialną szkodę, że odszkodowanie pieniężne będzie niewystarczające do jej pokrycia oraz że EA może dochodzić zabezpieczenia roszczeń w drodze jednostronnie wydanego nakazu lub zakazu sądowego, bez obowiązku powstrzymania faktycznego lub grożącego naruszenia.

7.   Wykorzystanie danych

Biorąc udział w Programie Alfa, Użytkownik zezwala EA na gromadzenie i przechowywanie danych z komputera lub urządzenia Użytkownika, w tym informacji dotyczących komputera lub urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego (w tym adresu IP i numeru identyfikacyjnego urządzenia), a także informacji o korzystaniu z Materiałów Alfa, danych dotyczących rozgrywki i statystyk dotyczących używania gry, informacji o interakcji z systemem oraz informacji o urządzeniach peryferyjnych.  Jeśli Użytkownik bierze udział w Programie Alfa w trybie offline, dane te będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika i przesyłane do EA po nawiązaniu przez urządzenie połączenia z Internetem.  EA wykorzystuje powyższe informacje do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, doskonalenia swoich produktów i usług, świadczenia usług na rzecz Użytkownika i komunikowania się z Użytkownikiem (w tym w celach marketingowych), udostępniania aktualizacji oprogramowania, dynamicznego dostarczania zawartości, świadczenia pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania, a także do rozwiązywania problemów związanych z błędami i poprawiania wygody i zadowolenia Użytkownika w inny sposób.

Użytkownik nie powinien ujawniać swoich danych osobowych w trakcie publicznej komunikacji prowadzonej z wykorzystaniem Materiałów Alfa.  EA nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które Użytkownik zdecyduje się przekazać innym użytkownikom w ramach Programu Alfa, ani za działania innych użytkowników.  EA zastrzega sobie prawo monitorowania treści i komunikacji, o których mowa powyżej. 

8.   Poufność

Wszelkie Materiały Alfa i informacje przekazane EA przez Użytkownika w związku z Programem Alfa stanowią „Informacje Poufne” EA. Informacje Poufne obejmują (1) informacje o Materiałach Alfa oraz informacje zawarte w tych Materiałach oraz przesyłane za ich pomocą, w tym (a) informacje dotyczące działania, możliwości i treści Materiałów Alfa oraz (b) Opinie Użytkownika, innych uczestników Programu Alfa oraz pracowników EA oraz (2) informacje o produktach, usługach i działalności gospodarczej EA. 

Zobowiązania Użytkownika w zakresie poufności określone są w Załączniku. EA zastrzega sobie prawo do zmiany Załącznika za pisemnym powiadomieniem Użytkownika. Na wniosek EA Użytkownik zobowiązany jest zwrócić EA wszelkie otrzymane kopie Materiałów Alfa.

9.   Materiały Alfa na komputerach PC

Aby uzyskać dostęp do Materiałów Alfa na komputerze PC, konieczna może być rejestracja za pomocą kodu seryjnego załączonego do Materiałów Alfa.  Materiały Alfa na komputery PC mogą korzystać z technologii ochrony danych Origin Online Activation oraz technologii ochrony treści Denuvo opracowanej przez firmę Sony DADC Austria AG, zgodnie z postanowieniami Umowy Użytkownika EA. 

Technologie EA przeciwdziałające oszustwom. EA może stosować swoje własne technologie przeciwdziałające oszustwom w związku z Programem Alfa.  Po nawiązaniu przez Użytkownika połączenia online z serwerem gry, technologie te będą aktywować się i monitorować rozgrywkę, pliki gry powiązane z Materiałami Alfa i pamięć RAM komputera Użytkownika.  Technologie te wykrywają oszustwa oraz nieautoryzowane programy zewnętrzne działające równolegle do Materiałów Alfa, jak również wszelkie modyfikacje plików będących częścią Materiałów Alfa, które umożliwiają lub ułatwiają oszukiwanie.  Nieautoryzowany program zewnętrzny to każdy program lub plik zewnętrzny (taki, jak „addon”, „mod”, „hack”, „trainer” lub „cheat”), który w opinii EA (i) umożliwia lub ułatwia wszelkiego rodzaju oszustwa, (ii) pozwala użytkownikom modyfikować lub włamywać się do interfejsu, środowiska lub akcji Materiałów Alfa w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony przez EA lub (iii) przechwytuje, „wydobywa” lub w inny sposób zbiera informacje z lub za pośrednictwem Materiałów Alfa.  Po odłączeniu się Użytkownika od serwera gry, technologie przeciwdziałania oszustwom zostaną dezaktywowane.

W przypadku, gdy systemy EA wykryją oszustwo, EA może zebrać odpowiednie informacje, w tym nazwę Konta EA Użytkownika oraz informacje o nieautoryzowanych programach zewnętrznych, o wykrytych modyfikacjach plików będących częścią Materiałów Alfa oraz o chwili i dacie wykrycia oszustwa.  Jeśli stwierdzone zostanie, że Użytkownik dopuścił się oszustwa, EA może także wykluczyć go z Programu Alfa oraz, w niektórych wypadkach, zlikwidować jego Konto EA.

10. Rękojmia

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE MATERIAŁY ALFA DOSTARCZONE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY TO PRODUKTY PRZEDPREMIEROWE.  UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE MATERIAŁY ALFA MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY I USTERKI I NIE SĄ PRODUKTAMI KOŃCOWYMI.  EA NIE ZAPEWNIA JAKIEGOKOLWIEK WSPARCIA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE PROGRAMU ALFA I MATERIAŁÓW ALFA. 

ZA WYJĄTKIEM POWYŻSZEGO, OBOWIĄZUJĄ POSTANOWIENIA W ZAKRESIE RĘKOJMI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZEŃ EKSPORTOWYCH OKREŚLONE W UMOWIE UŻYTKOWNIKA EA.

11. Zmiany niniejszej Umowy

W przypadku zmiany postanowień dotyczących istniejących elementów Programu Alfa, zmiany te wejdą w życie trzydzieści (30) dni od przesłania Użytkownikowi powiadomienia e-mailowego. Jeśli dodane zostaną nowe postanowienia dotyczące Programu Alfa, wejdą one w życie niezwłocznie po przesłaniu Użytkownikowi powiadomienia e-mailowego. Dalsze korzystanie z Materiałów Alfa przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie zmian. Po zaakceptowaniu przez Użytkownika danej wersji Umowy nie będziemy wprowadzać w przyszłości istotnych zmian jej brzmienia bez uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika. Jeśli Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie istotnych zmian brzmienia niniejszej Umowy i odmówi wyrażenia zgody na nowe zapisy, nie będzie on mógł dalej korzystać z Materiałów Alfa.

12. Załącznik

Użytkownik MOŻE ujawniać następujące informacje na forach internetowych, stronach internetowych służących do publikacji klipów wideo oraz podobnych platformach:

 1. fakt istnienia oficjalnego Programu Alfa;
 2. fakt uczestniczenia w oficjalnym Programie Alfa;
 3. zrzuty ekranów, zdjęcia, klipy wideo oraz inne formy przedstawienia treści zawartych w Materiałach Alfa;
 4. komentarze Użytkownika dotyczące Materiałów Alfa oparte na jego uczestnictwie w Programie Alfa, w tym komentarze dotyczące stabilności gry, jej cech, funkcji dostępnych w grze oraz procesu jej opracowywania.

Jednocześnie, o ile EA nie wyrazi zgody w tym zakresie, Użytkownik NIE MOŻE udostępniać, publikować, ujawniać, rozpowszechniać ani przekazywać jakichkolwiek innych Informacji Poufnych, bezpośrednio ani pośrednio, jakiejkolwiek osobie trzeciej do czasu przeprowadzenia przez EA publicznej premiery produktu (produktów) lub treści ocenianych przez Użytkownika.  Przykładowo, użytkownik NIE MOŻE ujawniać następujących informacji:

 1. danych kontaktowych i innych informacji dotyczących pracowników EA;
 2. danych kontaktowych (np. adresów i haseł) do obszarów prywatnych celem ich wykorzystania w związku z Programem Alfa;
 3. informacji pochodzących z prywatnych forów dotyczących Programu Alfa;
 4. informacji, które mogłyby umożliwić osobom niebędącym uczestnikami Programu Alfa uzyskanie dostępu do Materiałów Alfa.